تعبیر خواب زنبور، معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟

به گزارش وبلاگ واحدی، دیدن زنبور در خواب اگر زنبور، عسل باشد نشانه ای از فعالیتی مشترک و سود آور و اگر غیر عسل باشد بیانگر دشمنی است که به ما آسیب می رساند.

تعبیر خواب زنبور، معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟

دیدن زنبور در خواب به خصوص زنبور عسل را می توان نمادی از کارگروهی و سخت کوشی دانست. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب هایتان می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایید.

تعبیر خواب زنبور

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته فکر می باشد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای زنبور عبارتند از:

 1. غوغا و هیاهو
 2. انسان های پست
 3. لشکر
 4. ملخ
 5. دشمن
 6. فرزندان

اگر ببینی زنبور بلند وزوز می کند یا صدای بلندی در می آورد، تعبیرش ترس و بیم می باشد.

مطیعی تهرانی: زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.

اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید.

تعبیر خواب زنبور به روایت لوک اویتنهاو

 • خواب زنبورعسل نشانه نیک بختی است
 • خواب تماشا زنبور عسل در محیط کاری، نشانه امید زیباست
 • تماشا خواب گله زنبورعسل نشانه محصولی پربار است
 • تعبیر خواب گرفتن زنبور نشانه ناراحتی است
 • تعبیر خواب کشتن زنبور نشانه بدبختی است
 • خواب نیش خوردن از زنبور نشانه مجادله با دوستان است

تعبیر خواب زنبور به روایت یونگ

 • تماشا زنبور در خواب نمادی از ارزش، خوش شانسی، هارمونی، خلاقیت و سعادت و برکت است. زنبور نمادی از سخت کوشی و مجاهدت است.
 • خواب زنبور میتواند بیانگر چیزهایی باشد که در زندگی تان اتفاق می افتد یا چیزی که زمزمه ی خلاقیت دارد. آیا اتفاقات زیادی در زندگی تان در حال رخ دادن است؟
 • تماشا زنبور ملکه در خواب به یک زنی در زندگی تان اشاره دارد که مسلط و چیره است.
 • خواب نیش زدن زنبور بیانگر این است که شما خطا نموده اید. شاید شما اندکی احساس سوزش نموده باشید (دلتان سوخته باشد)

تعبیر خواب زنبور عسل

ابن سیرین می گوید:

 • تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می باشد و یا زنی است که کسب نماینده است.
 • اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال و غنیمت به دست می آوری.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال دریافت عسل هستی، حرف های باخیر و منفعت می شنوی و از آن ها فائده و منفعت به تو می رسد و بهره مند می شوی.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است.

تعبیر خواب نیش زدن زنبور

جابر مغربی:

 • اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده اند و نیش می زنند، مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می آوری.
 • اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می خورند، به اندازه آن دچار ضرر و زیان می شوی.

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی زنبور تو را نیش زده است، مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می زند.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا: از آنچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده اید. اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می شود.

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید.
 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می شوی

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، لشکری در آنجا جمع می شود.
 • اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانه تو جمع شده است، با زنی سخن چین سر و کار پیدا می کنی.

تعبیر خواب کشتن زنبور

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی زنبوری را کشته ای، بر دشمن پیروز می شوی .

مطیعی تهرانی: اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

تعبیر خواب کندو عسل

کندوی زنبور عسل نیز نمادی از سعادت و فراوانی و ثروت و خوشبختی است.

تماشا کندوی پر از زنبور نشانه خوبی است. این خواب نشانه فراوانی و پیروزیت در آینده است. به زودی درآمدتان افزایش می یابد و زندگی عاشقانه پیروزی را آغاز خواهید کرد.

تماشا کندوی خالی زنبور عسل در خواب نشانه از دست دادن فرصت ها و بدبختی و آغاز مرحله سخت زندگی است. برعکس کندوی شلوغ و پر از زنبور عسل در خواب نشانه پیروزیت در انجام کار و افزایش ثروت است. این خواب بعلاوه نشانه تولدی دوباره و آغاز یک کار تیمی پیروز می باشد.

تعبیر تماشا کندوی زنبور عسل در آتش نشانه خوبی نیست. احتمالا چیز مهمی را از دست می دهید که کل زندگی تان را نابود خواهد نمود. این رویا بعلاوه نشانه شرایط بد عاطفی و روانی می باشد و نشانه ترس و عدم کنترل در زندگی است.

تعبیر خواب زنبور سرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر زنبور سرخ در خواب دشمنی است که آزار می رساند

تعبیر خواب صدای زنبور

صدای وزوز زنبور در خواب تعبیرش اتفاقاتی است که در زندگی شما رخ می دهد. اگر از وز وز زنبور خوشتان آمد خبری خوش به شما می رسد. اما اگر از صدای آن خسته شدید تعبیرش بر عکس است.

تعبیر خواب زنبور در دهان

اگر در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید.

تعبیر خواب زنبور در مو

تماشا خواب زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است.

اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود تعبیرش این است که پروژه کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.

تعبیرخواب ملکه زنبور عسل

تعبیر خواب تماشا ملکه زنبور عسل زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می گردد.

تعبیر دیگر تماشا زنبور ملکه در خواب نشانه احتیاج شما به آزادی است. این خواب بعلاوه نشانه این است که می توانید در هر شرایطی خود را به چیزی که می خواهید برسانید.

تعبیر خواب زنبور سیاه

زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و میخواهد آسیبی جدی به شما بزند.

تعبیر زنبور مرده در خواب

زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.

اگر در خواب زنبورهایی زیادی را دیدید که خود را به مردن زده بودند تعبیرش این است که احتمالا شخصی در نزدیک شما دچار بیماری شدید شده در حالی که دوست ندارد شما چیزی از بیماری او بدانید.

تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند پیروزیت شما را ببینند.

اگر خواب دیدید که زنبور عسل شما را تعقیب می کرد تعبیرش این است که خاطرات و اتفاقات بد گذشته شما را آزار می دهد. سعی کنید در اسرع وقت با آن ها مقابله کنید و به نوعی در وجود خود صلح برقرار کنید.

اگر در میان زنبورهای عسل گیر افتاده بودید و نمی توانستید از آن ها خلاص شوید تعبیرش این است که فکر درگیری دارید و نمی توانید کارهای خود را به دقت انجام دهید. کار شما خسته کننده و غیر قابل تحمل است و مجبورید زمان زیادی را برای انجام آن صرف کنید. این خواب بعلاوه نشانه کار زیاد است و به شما هشدار می دهد که در زندگی و کارتان تعادل داشته باشید. ممکن است در آینده نزدیک احساساتتان آسیب ببیند و یا در بعضی روابط روابط عاشقانه به بن بست بخورید.

لوک اویتنهاو می گوید

گله زنبورعسل: محصول پربار

تعبیر خواب زنبور به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر زنبورهای بسیاری را دیدید، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که اخلاقتان با هم یکی نیست

ابراهیم کرمانی معتقد است:

اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد.

تعبیر گرفتن زنبور در خواب

لوک اویتنهاو می گوید: گرفتن: ناراحتی

تعبیر کشتن زنبور در خواب

تعبیر خواب کشتن زنبور آنست که بر دشمن پیروز می شوید.

اگر در عالم رویا دیدید که زنبور عسل را کشتید تعبیرش این است که فرصت های زیادی سر راه شما قرار گرفته که متاسفانه همه را از دست داده اید.

لوک اویتنهاو می گوید: کشتن زنبور به معنای بدبختی می باشد

منوچهر تهرانی می گوید: اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید، علامت آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد، و حق خود را از آنها خواهید گرفت.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب زنبور می گوید:

اگر بیند زنبور را کشتید، یعنی بر دشمن پیروز می شوید. اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

تعبیر گرفتن عسل از زنبور

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، یـعـنـی حرف های باخیر و منفعت می شنوی و از آن ها فائده و منفعت به تو می رسد و بهره مند می شوی.

اگر زنبورهای عسلی را خواب ببینی که عسل می خورند، یـعـنـی به اندازۀ آن دچار ضرر و زیان می شوی.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع زنبور دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 25 آبان 1400 بروزرسانی: 25 آبان 1400 گردآورنده: huseynvahedi.ir شناسه مطلب: 1457

به "تعبیر خواب زنبور، معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟" امتیاز دهید

454 کاربر به "تعبیر خواب زنبور، معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟" امتیاز داده اند | 3.7 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زنبور، معنی نیش زدن زنبور در خواب چیست؟"

32 دیدگاه

فرامرز ترکمانی پور 1 مهر 1402

سلام من دم صبح خواب دیدم که پسرکوچکم که فوت کرده درآغوش گرفته وبا همسرخودم راه میروم که دراین حین فکرکنم زنبوری بود که پیشانی پسرم را نیش زد وباصدای گریا ش سریعا نیش زنبور که روی پوستش مونده بود را کشیدم بیرون ...بعداز اون پدر ومادر فوت شده ام رد دیددم به نظرخوب بودن بعد پدرم یک عدد اچار از داخل لوازمش بهم داد وگفت این مال توهست .وقتی خداحافظی کردیم شنیدم که مادر خدا بیاموز گفت این همه بچه دادم یکیش نگفت بیا این صد تومان پول و خرج کن .البته هردوتا از من راضی رفتن و هر چه خواستن براشون تهیه میکردم و پول زیاد میدادم.مبخواستم تعبیرش را بدانم.ممنون

پاسخ به فرامرز ترکمانی پور

مریم 28 شهریور 1402

سلام خواب دیدم که زنبور زرد شکمم رو گزید اما سوزش خیلی کمی داشت و بعد خود زنبور افتاد رو زمین و مرد ممنون میشم تعبیرش رو بگید ????

پاسخ به مریم

لیلا عزتی 23 مرداد 1402

سلام
من خواب دیدم داشتم با دوچرخه میرفتم ناگهان زنبور زردی آمد ومیخواست صورتم راه نیش بزند من با سرعت زنبور را با دستم گرفتم که کف دستم را نیش زد ومن خیلی ترسیده بودم

پاسخ به لیلا عزتی

آرنیکا 27 تیر 1402

من خواب دیدم زنبور موقع خواب چندتا نیشم زده و بعد که بلند شدم تو خواب دیدم هنوز زنده است معنیش چیه؟

پاسخ به آرنیکا

پرویز وفایی 4 تیر 1402

سلام من خواب دیدم زنبور روی دستم نشست نیشم زد، منم اون رو کشتم، بعدش دستم رو فشار دادم گفتم زهرش در بیاد، رفتم توی یه مغازه دستم رو شستم

پاسخ به پرویز وفایی

Ali 1 تیر 1402

سلام راستش من خواب دیدم که پدرم کندوی زنبوری رو به خونه مون میاره وقتی که آورد در کندو رو باز میکنه زنبور های عسل کاری نداشتن همون جا می‌شستند اما از میان اون زنبورها زنبور قرمزی پرواز کرد صدا ی وز وزش خیلی بلند و ترسناک بود بعدش من ترسیدم که منو نیش بزنه خودمو لایه پتو غایم کردم ولی بازم پامو نیش زد بعدش خواهر کوچکم که کنارم بود رو دستشو نیش زد بعد اومد صورتمو نیش بزنه که کشتمش بعد از خواب بیدار شدم

پاسخ به Ali

raha 17 اردیبهشت 1402

سلام خسته نباشید من خواب دیدم تویه باغی رفتم پرازگل های زرد بود نمیدونم چه گلی بودخیلی کم رو بعضی هاشون زنبورعسل بود داشتم فرار میکردم ناگهان دیدم دستم پر از نیش زنبورعسله بازم فرار کردم و در آخر هم از اونجا بیرون اومدم ولی جای نیش زنبورها اصلا درد نمیکرد

پاسخ به raha

نگار 5 اردیبهشت 1402

سلام. من خواب دیدم یک عالمه زنبور عسل بهم حمله کردند و همه روی سر و صورتم نشستند و نیش زدند جوریکه اصلا صورتم مشخص نبود بعد همه‌شون رفتند و من به خونه‌ی مادربزرگم و رفتم و هی میگفتم ک منو ببرین بیمارستان و یه جورایی منتظر مرگم بودم چون میدونستم هرکی اینقدر نیش بخوره میمیره

پاسخ به نگار

sky 28 دی 1401

سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو یه چنگل یه زنبور زرد کوچیک سعی داشت لپمو نیش بزنه و نیش زد رفت و دوباره همون زنبور زرد بزرگتر اومد سمتم منم فرار کردم ولی یه نیش بزرگتر روی گونم زد معنیش چی میتونه باشه

پاسخ به sky

Mo 25 دی 1401

خواب دیدم یک زنبور کوچک زرد زیبا من را نیش زد

پاسخ به Mo

پریسا 15 دی 1401

من زنبوری توخواب ندیدم ولی نیش زنبور روی پیشانیم بود که من نیش زنبور رو درمیاوردم ولی درد داشت

پاسخ به پریسا

علی 10 دی 1401

خواب دیدم با خواهرا و مامانم تو ی باغ بودم ی عالمه زنبور ک یادم نی چی بودن بهمون حمله کردن چون مامانم حساسیت داره حتی من کمی صبر کردم ک بیشتر منو نیش بزنن و اونا فرصت فرار داشته باشن اما خب اونا هم نیش خوردن و بعدش یادمه مامانمو بغل کرده بودم و گفتم ب امبولانس زنگ بزنن و خودم تا مرکزشهر بدو بدو مامانم و میبردم و جیغ میزدم ک ب اورژانس زنگ بزنن اخرین صحنه هم این بود ک اورژانس اومد و گفتم حساسیت داره و دیگه نفهمیدم چی شد اما خب یادمه هنو هوشیار بود و منم وقتی دیدم اومدن چنتا زنبوری ک هنوز تو لباسام بودن و فشار دادم تا بمیرن

پاسخ به علی

الهه 6 دی 1401

سلام خواب دیدم درآموزشگاه نقاشی مایه عالمه زنبورعسل اومده استادمون میگفت بزارنیشت بزنه من میترسیدم ولی درنهایت یکیشون نیشم زد

پاسخ به الهه

محمد ندافی 25 فروردین 1402

سلام خواب دیدم که در جمعی همگی به سمت جلو حرکت می کنیم، هر چند دقیقه یک بار یک زنبور سرخ می آید روی دستم می نشیند و روی دستم را نیش می‌زند.باز که این زنبور را می کشم زنبور بعدی می آید و دوباره نیش می‌زند.اخر کار که تعداد نیش هارا شمردم 27 نیش بر روی دست من بود که یکی از اقوام ک در مسیر بود وقتی متوجه شد شمعی را روشن کرد و با ترشه مواد شمع در اثر داغ شدن شمع بر روی دست من سعی در درمان محل های گزیدگی زنبور های سرخ داشت

پاسخ به محمد ندافی

زهره 3 آبان 1401

خواب دیدم که به بازار برای خرید انگور رفتم، زنبورهای عسل زیادی اونجا بودن که یکیش مچ پای چپ منو نیش زد ،زنبور رو کشتم و نیش2 سانتی که همه از از دیدن آن تعجب کرده بودن رو از پام درآوردم ، پای من کبود شده بود ولی دردی نداشتم

پاسخ به زهره

Sepide 1 آبان 1401

سلام من دیشب خواب دیدم که زنبور قرمز اطرافمون میچرخه و ازش میترسم بیشتر از این میترسم که پسرم رو نیش بزنه و می بینم که نیشش میزنه و زنبور میمیره بعد ما با عجله پسرمو میبریم دکتر ولی دکتر میگه چیزیش نیست و نگران نباشید.

پاسخ به Sepide

عماد 21 مهر 1401

سلام
من خواب دیدم زنبور ها باهم حرف میزدند . یه عده اشون از ی کندو پزدی کردند اما اون عده دیگه فهمیدن رفتن عسل پس بگیرن منم اونجا بودم حرفاشون میفهیدم وقتی پس گرفتن یکیشون کن نیش زد جاش درد میکرد وقتی برگشتم خونه نیش تو خوابم در اوردم اندازه یه تیغ ماهی بود با دردش بیدار شدم از خاب تو بیداری همون نقطعه درد میکرد

پاسخ به عماد

آرزو 15 مهر 1401

خواب دیدم دو یا سه تا زنبور زرد نیشم زد، که مثل آلرژی بدنم جوش زد و درد میکرد و من هی میگفتم ای زنبور نیشم زد، بعد همون زنبورها رو که داخل لباسم بودن فشار دادم و کشتم، یکم بعد درد و اثراتش بهتر شد
لطفا خوابمو تعبیر میکنید

پاسخ به آرزو

معصومه 3 مهر 1401

سلام. دیشب خواب می‌دیدم تو عروسی هستیم که نمیدونم برای کی هست‌. صدای ویز ویز زنبور از کفشم میومدم و من میترسیدم. بعد هم نیش زد منو و دختر خالم اومد و از کفشم زنبور زرد عسل رو درآوردم و من دیگه احساس ترس و سوزش نداشتم. ممنون میشم تعبیرشو بگید

پاسخ به معصومه

علی دهقانی 12 شهریور 1401

سلام من چند روز پیش با بهترین دوست و رفیقم دعوامون شد و همون شب دیدم یه زنبور اومد روی دستم نشست و بعد از چند ثانیه نیش زد و اصلا درد نداشت
لطفا راهنماییم کنید

پاسخ به علی دهقانی

شهرام عارفی 7 شهریور 1401

من تو خواب یک لانه زنبور عسل ومورچه (مشترک)پیدا کردم داشتم لانه شان را با آب میشستم که زنبور های عسل به من حمله کرده و سرم را نیش میزدند که من آنها را از لابه لای موهایم میگرفته و میکشتم.

پاسخ به شهرام عارفی

سمیه 19 مرداد 1401

خواب دیدم زنبوری انگشت اشاره منو نیش زد و نیشش موند تو انگشتم ،نیشش از بدنش جدا شد و تو انگشتم موند و خودشم جلو چشمم جون داد و مرد.....من هم نیش رو از انگشتم کشیدم بیرون ...تعبیرش چیه؟؟

پاسخ به سمیه

ستاره 23 تیر 1401

اول یه حشره یا زنبور نسبتن بزرگو تو حیاط خونمون دیدم،بعد تو خونه یچیزی همون اندازه ی مگس یا زنبور دیدم پرواز میکنه ولی مشخص نبود چیه،بعد محکم اومد سمتم و دوجایه دستمو نیش زد نیششم جوری خطی بود ک انگار بریده شده دستم و یکمی دردناک بود،اون لحظه مامانم گفت این نیش زنبوره،داشتم کارایه عادی می‌کردم که یهو دیدم از همون زخما عسل میاد بیرون و خوردم دیدم اره شیرین و واقعا عسله،یکمی عجیب بود ممنون میشم جواب بدین تعبیرشو❤️

پاسخ به ستاره

احمدرضا 13 تیر 1401

خواب دیدم یک زنبور قهوه ای داخل خانه ام آمد، دستم را گزید خیلی خون آمد، بعد به سراغ صورت فرزندم رفت وداخل چشمش را گزید که آن هم خیلی خون آمد و بسیار شرایط ناراحت کننده و ترسناکی بود. ولی نتوانستیم آن را بکشیم

پاسخ به احمدرضا

مبیچ 29 آبان 1400

من بدون اینکه فکر کنم به زنبور خواب دیدم که رفتم به یکی از اقوام سر بزنم بعد یه زنبور گاوی (سرخ) اومد تو خونشون و من از ترس فرار کردم تو اتاق اما باز از پنجره هم اومد تو و من مجبور شدم بکشمش انقدر زدمش اما نمرد بلند شد نیشم زد بعد از نیش زدم لهش کردم. جالبیش اینه که بعدش دیگه هیچکی اونجا نبود فقط من بودم که زنبور کشتم با دست نیش خورده.

پاسخ به مبیچ

محمد 27 آبان 1400

با سلام
خواب دیدم تو ماشین نشستم اول یه زنبور اومد داخل ماشین یکم ترسیدم در ماشین باز مردم چند تا زنبور دیگه هم اومدن داخل ، با دستم میزنم تاز ماشین بیرونش کنم که دیدم تعداد داره زیاد میشن ، حس میکردم دارند به من نگاه میکنن ، میخوان نیش م بزنند پلی اینکارو نمیکنند، زنبور ها زرد بودند ولی نطمئن نیستم زنبور عسل بودند

پاسخ به محمد

رویا 11 مهر 1400

من خواب دیدم زنبور انگشتمو نیش زد اصلا درد نداشتم وقتی فشارش دادم که نیشو‌در بیارم یه چیزی مثل عصب دندون که چند شاخه داشت از دستم اومد بیرون انگار زنده بود و مدام تکون میخورد پر از خون بود
تعبیرش چی میشه؟

پاسخ به رویا

حمید مرادقلی 8 تیر 1401

سلام من خواب دیدم که زنبور زرد رنگی اومد دوتا از انگشتامو نیش زد ووورم کرد وبعد مثل نهال یا گل رشد کرد نمیدونم تعببرش چیه

پاسخ به حمید مرادقلی

Roshanayi 8 مرداد 1400

سلام خسته نباشید من چن شب پیش خواب دیدم که خونه مادرشوهرم چن تا درخت سبز هستن که کنار هر کدوم یه درخت خشکیده و بی برگ هم هست بعد هفت تا زنبور که زنبور عسل نبودند به من حمله کردند و کف دستم رو نیش زدند و حالم بد شد....قبلا هم یه مورد مشابه همین خواب رو دیدم منتها زنبور عسل بودند که کف دستم رو نیش میزدند

پاسخ به Roshanayi

فرزانه شرفی 1 مرداد 1400

سلام خواب دیدم زنبور قرمز که زنبور عسل نبود چند جامو نیش زد میخواستم بکشمش خطا میرفتم مادرم که فوت شده تخم های زنبور که تو شکمش بود همه رو له کرد ولی انگار خود زنبوره هنوز بودش تعبیرش چیه ؟

پاسخ به فرزانه شرفی

زهرا 11 اردیبهشت 1400

سلام وقت بخیر
خواب دیدم دوتا زنبور توی اتاق بودن که ناگهان از جلوی چشمم محو شدن و اون زمانی که من دنبالشون میگشتم فهمیدم رفتن داخل لباسم و زیر بغلم رو گزیدن(حس گزیزدگی داشتم اما پرست یادم نیست که گزیدن یانه) و من تلاش میکردم بیارمشون بیرون و تا افتادن از لباسم بیرون نیش هاشون به خودشون چسبیده بود

پاسخ به زهرا

Ava 10 بهمن 1399

سوال من این است که چرا برای گزیده شدن توسط زنبور چندین تعبیر وجود دارد و آخر. چه تعبیری دارد

پاسخ به Ava
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید